Rekolekcje (8)

Rekolekcje

Wejdź na www.dobremedia.org, trwa transmisja na żywo.

Wyżywienie w czasie Rekolekcji dostępne jest:

Na Terenie Sanktuarium:

 • Dom Pielgrzyma Arka, Ul. Klasztorna 4, Licheń Stary 
 • Bar Emaus, Ul. Klasztorna 4, Licheń Stary 

Poza Sanktuarium m.in:

 • Obiady na Rekolekcje Narodowe (z możliwością wcześniejszego zamówienia na www.lichen.4you-art.pl)
 • Restauracja Stara Gorzelnia, Klasztorna 1, Licheń Stary
 • Restauracja Atut, Ul. Toruńska 27, Licheń Stary
 • Restauracja Magda, Ul. Toruńska 27, Licheń Stary
 • Pensjonat Licheń, Ul. Toruńska 4B, Licheń Stary
 • Pizzeria Mamma Mia, Ul. Konińska 60, Licheń Stary
 • Mała Gastronomia, Ul. Klasztorna 1 A, LICHEŃ STARY
 • Mała Gastronomia, Ul. Konińska 58, LICHEŃ STARY
 • Mała Gastronomia, Ul. Konińska 60, LICHEŃ STARY
 • Duet. Mała Gastronomia, Ul. Toruńska 9, Licheń Stary
 • Bar Mleczny Łasuch, Ul. Konińska 46, Licheń Stary
 • BAR SMAKUŚ, Ul. Toruńska 6, Licheń Stary
 • Restauracja Delicja, Konińska 46, Licheń Stary

 

9:00 Rozpoczęcie i różaniec
9:30 Uwielbienie
10:00 I konferencja
11:30 Przerwa
12:00 II konferencja
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 III konferencja
17:00 Przygotowanie do Eucharystii
17:30 Eucharystia - przewodniczy Bp Wiesław Mering
modlitwa o uzdrowienie - ks. John Bashobora
20:30 Zakończenie

Regulamin "Rekolekcji Narodowych 2016", które odbędą się w dniu 20 sierpnia 2016 r.
 

 1. Zakres i pojęcia
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywać będą w charakterze UCZESTNIKA lub GOŚCIA na TERENIE REKOLEKCJI.
  2. TEREN REKOLEKCJI to wygrodzony teren na trawniku przed Bazyliką wraz z przylegającymi alejkami.
  3. Rekolekcje, Rekolekcje Narodowe - całodzienne rekolekcje, które odbędą się w 20 sierpnia 2016 roku przy Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym.
  4. Uczestnik - osoba uprawniona do udziału w Rekolekcjach. Do przebywania na Rekolekcjach w charakterze uczestnika uprawnia wejściówka (na okaziciela) lub imiennym identyfikatorem wystawianym przez Organizatora.
  5. Służby Informacyjne, Służby Porządkowe, Wolontariusze - Osoby działające z ramienia Organizatora na terenie Rekolekcji zajmujące się utrzymaniem właściwego przebiegu Rekolekcji. Osoby te noszą koszulki z napisem WOLONTARIUSZ oraz imienne identyfikatory identyfikatory.
  6. Wejściówka, Bilet - papierowy dokument wystawiony przez Organizatora uprawniający do udziału w Rekolekcjach.
 2. Zasady przebywania na rekolekcjach
  1. Wstęp na Rekolekcje jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu lub akredytacji.
  2. Bilet lub akredytacja muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu na teren Rekolekcji oraz podczas przebywania na jego terenie na prośbę obsługi Rekolekcji. Odmowa okazania biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Rekolekcje. Jeden bilet upoważnia do uczestnictwa tylko jedną osobę (okaziciela).
  3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  4. Organizator  odmówi  wstępu na teren Rekolekcji  oraz usunie z terenu Rekolekcji osobę, która:
   1. rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
   2. nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub wolontariuszy działających w imieniu Organizatora), członków służb informacyjnych i porządkowych, ratowniczych, medycznych oraz funkcjonariuszy policji obecnych na terenie Rekolekcji;
   3. wykorzystuje bilet w sposób niedozwolony (np. przekazuje go przez ogrodzenie kolejnym osobom)
   4. znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
   5. posiada broń lub inne przedmioty, mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
   6. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Rekolekcji;
   7. używa przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz;
   8. wchodzi na obszary nie przeznaczone dla uczestników Rekolekcji, tj. pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
   9. rzuca jakimikolwiek przedmiotami w innych uczestników Rekolekcji;
   10. wznieca ogień, pali petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;
   11. głosi lub wywiesza hasła, symbole, treści niezgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego, teksty obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
   12. załatwia potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
   13. zaśmieca teren Rekolekcji, niszczy teren Rekolekcji i jego wyposażenie

    Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na teren Rekolekcji lub usunięto z tego terenu, nie przysługuje jakikolwiek zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.

 3. Zachowanie na terenie Rekolekcji
  1. Od momentu wejścia na Rekolekcje, wszystkie osoby zobowiązane są:
   1. zachowywać się godnie, stosownie do miejsca jakim jest Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu;
   2. przestrzegać planu dnia i punktualnie zajmować swoje miejsca;
   3. słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej;
   4. poruszać się po terenie tylko w dostępnych strefach;
   5. postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na Rekolekcjach, niepotrzebnie nie blokować innych osób,  nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie uszkodzić czegokolwiek;
   6. stosować się do porządkowych wytycznych Organizatora (lub wolontariusza powołanego przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych, służb ratowniczych i funkcjonariusza policji;
   7. w przypadku otrzymania informacji o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku do niezwłocznego poinformowania o tym wolontariusza powołanego przez Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusz policji;
   8. zajmować  wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na spotkanie i korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się. Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez wolontariusza, przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji.
  2. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne w tym względzie wydane przez wolontariuszy, członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

 4. Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu
  1. Osoby obecne na spotkaniu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
  2. Osoby obecne na spotkaniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Rekolekcji do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

 5. Niedozwolone przedmioty i zachowanie
  1. Na teren Rekolekcji nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:
   1. wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
   2. wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
   3. materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym;
   4. wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
   5. gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne.
   6. profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia (z wyjątkiem akredytowanych dziennikarzy) za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
   7. urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora;
   8. duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedliskiem krzesełka;
   9. obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas  takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, itp;
   10. wskaźniki laserowe
   11. transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. Dozwolone są mniejsze transparenty lub flagi, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.

    Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Rekolekcje, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

  2. Surowo zabrania się podejmowania na terenie Rekolekcji między innymi następujących działań:
   1. rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby;
   2. poruszania się po terenie poza wyznaczonymi do tego celu ścieżkami;
   3. wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
   4. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   5. wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, rasistowskim, ksenofobicznym;
   6. postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
   7. sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora;
   8. wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
   9. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby;
   10. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
   11. załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania terenu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
   12. stania na krzesełkach;
   13. blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów,  dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych obszarach;
   14. wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

  3. Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Rekolekcji.

  4. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
   1. usunięciem z Rekolekcji wraz z możliwością przekazania policji;
   2. anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez Organizatora;
   3. przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków;
   4. podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
   5. wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Odpowiedzialność
  1. Każda osoba obecna na spotkaniu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań.
  2. Każda osoba obecna na spotkaniu odpowiada samodzielnie za wszelkie przyniesione  przedmioty wartościowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.

 7. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygane są na mocy obowiązującego Prawa Polskiego.
 • Jest to spotkanie wpisujące się w obchodzony Rok Miłosierdzia w Kościele katolickim oraz Jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski.
 • Spotkanie o charakterze rekolekcyjnym organizowane jest przez ekipę Jezus Na Stadionie.
 • Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem: "Chrzest początkien nowego życia w Chrystusie"
 • Zgodę na to wydarzenie wyraził Biskup Wiesław Mering - Pasterz Diecezji Włocławskiej, na terenie której znajduje się sanktuarium w Licheniu.
 • Konferencje rekolekcyjne wygłosi o.John Baptist Bashobora z Ugandy.
 • Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2016r. na terenie zielonym przed głównym wejściem do Bazyliki w Licheniu.
 • Spotkanie zaplanowane jest na cały dzień.
 • Każda osoba otrzyma swoje miejsce na krześle w konkretnym sektorze.
 • Wejściówki wysyłane będą pocztą do wszystkich, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy.
 • Przygotowany zostanie też sektor dla osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi, prosimy o właściwe wypełnianie formularza.
 • W sektorach obecni będą wolontariusze.
 • Wyżywienie: jest możliwość zamówienia wcześniej ciepłego posiłku lub zakup w dniu wydarzenia w punktach gastronomicznych na terenie Lichenia. Każda z tych opcji realizowana jest przez podmioty w Licheniu. Żadnej z tych opcji nie realizuje Organizator.
 • Na terenie wokół placu rozmieszczone będą stoiska Fundacji Serce do Serca z książkami o.Johna.
 • Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na działalność o.Johna w Ugandzie.

Ponad 20.000 uczestników wspólnie uwielbia Jezusa w mocy Ducha Świętego.

o.John poznał Jezusa bardzo wcześnie. Jako mały chłopiec w szkole podstawowej widział na ścianie obrazek Dzieciątka Jezus. Nie bardzo wiedział jeszcze kto to jest, ale z Biblii przeczytano mu, że to Dziecię wzrastało w mądrości, w latach i w łasce Bożej. A więc on też tak chciał wzrastać.

20 sierpnia 2016
Santkuarium Matki Bożej w Licheniu
Dziękujemy za Rekolekcje Narodowe w Licheniu. Spotkaliśmy się 20 sierpnia 2016, było nas ponad 20.000 uczestników, wspólnie wzrastaliśmy i uwielbialiśmy Jezusa, doświadczaliśmy mocy i miłości Boga. Rekolekcje prowadzi ks. John Bashobora.
 

20,389100%